TENİS ESKRİM DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

SPOR KULÜBÜNÜN ADI, MERKEZİ VE KURUCU ÜYE LİSTESİ

SPOR KULÜBÜNÜN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1:

Spor Kulübünün adı TENİS ESKRİM DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ' dür. Spor Kulübünün merkezi Tarabya Bayırı Caddesi, No.68 34457, Tarabya, İstanbul'dur.

SPOR KULÜBÜNÜN KURUCU ÜYE LİSTESİ :
MADDE 2: 

Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü 6 Haziran 1936 tarihinde “Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Derneği” ünvanıyla aşağıdaki isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından kurulmuştur.
 

ADI VE SOYADI

TABİYETİ

MESLEĞİ

İKAMETGAH ADRESİ

1. Muhterem GÖKMEN

TC

Prof. Dr

Vefat

2. Avni SASA

TC

Tüccar

Vefat

3. Mecdi SERDENGEÇTİ

TC

Tüccar

Vefat

4. Memduh MORAN  

TC

Yük. Müh.

Vefat

5. Ali SERMET

TC

Yük. Müh.

Ülkü Ap. No: 6 Taksim, Istanbul

6. Salih KÖSEARİF   

TC

Memur

Vefat

7. Cihat TEGİN

TC

Muhasebeci

Vefat

8. Riza ARSEVEN  

TC

Tüccar

Vefat

9. Orhan SAFA

TC

Prof. Y. M.

Vefat

10. Aydin ARAKON

TC

Rejisör

Vefat

11. İhsan Şükrü AKSEL

TC

Prof. Dr.

Vefat

12. Vedat ABUT

TC

Memur

Vefat

13. Riza DERVIS

TC

Tüccar

Vefat

14. Tevfik Ali ÇINAR

TC

Tüccar

Vefat

15. Neşet KARDOĞAN

TC

Tüccar

Vefat


SPOR KULÜBÜNÜN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KULÜP OLARAK SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 3:
A. SPOR KULÜBÜNÜN AMACI:
1. Spor Kulübü, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ulusal ve uluslararası spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.
2. Tenis, eskrim, dağcılık, basketbol, masa tenisi ve diğer sportif oyun dallarına sporcu yetiştirmek. Ayrıca üyelerinin bu dallarda fizik ve moral yeteneklerini geliştirmek.
3. Bu spor dallarının gelişmesi için gerekli ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
4. Üyeleri arasında karşılıklı sosyal dayanışma sağlamak ve üyelerinin üstün bir moral seviyesine erişmelerini temin etmek.

B. SPOR KULÜBÜNÜN FAALİYET ALANI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Spor Kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:
a) Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.
b) Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
c) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
ç) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
d) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından her türlü bağışı kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.
e) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.
f) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.
g) Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.
ğ) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun açık ve kapalı spor saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, satın almak, işletmek, kiralamak, intifa hakkı tesisi, irtifak hakkı tesisi veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
h) Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.
ı) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
i) Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.
j) Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak.
k) Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
l) Spor kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
m) Üyeler arasında sosyal dayanışma ve ahenkli bir ortam sağlamak için sosyal tesisler (lokaller) açmak. Sosyal ve kültürel amaçlı toplantılar düzenlemek. Kulübün amacını gerçekleştirmek üzere balo, yemek toplantısı, konser gibi geceler ile piyangolar düzenler.
n) Spor Kulübünün faaliyet sahasına giren spor dallarında kurslar ve spor okulları düzenler. Özellikle gençlerin daha üstün düzeye erişmelerini sağlamak, her türlü fizik ve moral
yeteneklerini geliştirmek ve amatör sporculuk ruhunu yerleştirmek için gerekli faaliyetlerde bulunur.
o) Üyelerine spor yapma imkanı sağlar, spor yarışmaları düzenler, başka kulüp, dernek ve teşekküllerce düzenlenen yarışmalara katılır.
ö) Sporla ilgili konferanslar, açık oturumlar, seminerler, gösteriler düzenler. Spor Kulübünün faaliyet sahasına giren spor dallarında açık ve kapalı spor tesisleri yaptırır. Gerektiğinde bu tür tesisleri kiralar.
p) Spor Kulübü, spor alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir
r) Spor Kulübü, üyeleri arasında sosyal dayanışma ve ahenkli bir ortam sağlamak için sosyal tesisler (lokaller) acar. Sosyal ve kültürel amaçlı toplantılar düzenler.
s) Federasyon, konfederasyon kurar veya kurulu olanlara katılır. Uluslararası faaliyetlerde bulunur. Yurt dışındaki sporla ilgili kuruluşlara üye olur, gerektiğinde üyelikten
ayrılır. Yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olur, gerektiğinde üyelikten ayrılır.
ş) Üyeleri arasında iletişimi artırmak ve geliştirmek, Spor Kulübünden haberler verebilmek amacı ile Spor Kulübü amacına uygun olarak, sanal iletişim, dergi, broşür, bülten, gazete çıkarır, radyo ve televizyon programları yapar.
t) Spor Kulübünün amacını gerçekleştirmek üzere balo, yemek toplantısı, konser gibi geceler ile piyangolar düzenler.
u) Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

SPOR KULÜBÜNÜN RENKLERİ VE ÖZEL İŞARETİ
MADDE 4:

Spor Kulübünün özel işareti geride karlı bir dağ, önünde bir tenis raketi ve eskrim silahıdır.
Spor Kulübünün renkleri yeşil, beyaz ve mavidir. Spor Kulübünün amblemi Ek-1’de gösterilmektedir.

SPOR KULÜBÜNE ÜYE OLABİLME ŞARTLARI
MADDE 5:

A. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Spor Kulübünün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Spor Kulübüne üye olma hakkına sahiptir.
B. 7405 sayılı Kanunu hükümlerine göre, Spor Kulüplerine üye olması yasaklanan kişilerden olmamak.
C. Spor Kulübü tüzüğünde belirtilmiş olan mali yükümlülükleri (giriş aidatı, yıllık aidat, sportif aidat ve sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katılım payı gibi) zamanında yerine getirmiş olmak.
D. Spor Kulübünün faaliyet sahasına giren spor dallarında profesyonel olmamak.
E. Yabancı uyruklular için Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip ve ikamet ediyor olmak.
F. Spor Kulübüne maddi ve manevi yönden büyük yarar ve desteği olduğu Yönetim Kurulu tarafından saptanan kişiler. (Bu madde hükmüne göre üyeliğe kabul edilecek kişiler ŞEREF ÜYESİ olarak üye olurlar. Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu üyelerden giriş aidatı, yıllık aidat, sportif aidat ve sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katılım payı ücretleri alınmaz.)
G. Müracaatı halinde, vefat etmiş üyenin eşi.
H. Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde;
    1. Spor Kulübünde lisanslı sporcu olduğu süre içinde Milli veya Türkiye 1'incisi olanlar.
    2. Spor Kulübü takımlarına sporcu olarak hizmet etmiş kişilerden, Yönetim Kurulunca belirlenecek süreyi doldurmuş olanlar.
    3. Devlet memuriyetinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek süreyi doldurmuş 1. derece devlet memurları (bunlardan 1⁄2 giriş aidatı alınır.)
I. Spor Kulübüne her türlü Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
J. Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.
K. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.
L. Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.
M. Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA
MADDE 6:

A- SPOR KULÜBÜ ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübünden çıkma hakkına sahiptir. E-devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir. Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler hiç bir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanır.
Üyenin istifa dilekçesi, Yönetim Kurulu'na verildiği anda çıkış işlemleri sonuçlanmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkan üyenin birikmiş aidat ve diğer borçları varsa ödemesi, Spor Kulübü mal varlığına verdiği bir zarar söz konusuysa tazmini zorunludur. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

B- SPOR KULÜP ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
Spor Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1.
Spor Kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Affa uğramış olsalar bile zimmet, iflas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas suçlarında kesin biçimde mahkum olanlar,
3. Üyenin, Spor Kulübü tüzüğüne göre ödemekle yükümlü olduğu aidat ve benzeri borçlarını 5/C maddesinde belirtildiği şekilde zamanında ödememesi durumunda yazılı ikazlara 5/C maddesinde de belirtilen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Spor Kulübü organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üyenin, Spor Kulübünün faaliyette bulunduğu spor dallarında profesyonel sporcu olduğunun tespit edilmesi,
6. Üyenin, genel ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi, Spor Kulübünün etik kurallarına uymaması, Spor Kulübünün sportif faaliyetlerinden yararlanan diğer üyeler, kişiler, öğrenci ve sporcuları rahatsız etmesi, Spor Kulübü yönetici ve görevlilerini hedef alan mesnetsiz iddia ve hakaretlerde bulunması, kendisi hakkında şikayetçi olunması
7. İlgili mevzuat veya spor kulübü tüzüğüne göre, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, bu durumda olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile askıya alınır ve bu karar bir sonraki Genel Kurulda görüşülür. Genel kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. Üyelikten çıkarılma kararları yönetim kurulu tarafından uygun araçlarla ilan edilir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir. Spor kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Spor Kulübünden çıkarılma, üyenin Spor Kulübüne olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkarılan üyenin birikmiş aidat ve diğer borçları varsa ödemesi, Spor Kulübü mal varlığına verdiği bir zarar söz konusuysa tazmini zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından Üyeliği askıya alınan üyenin ilk yapılacak olağan Genel Kurul'da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul'a itiraz yoluna başvurulmadan, başka bir kanun yoluna başvurulamaz.

C - ÜYELİK İÇİN BAŞVURAMAYACAKLAR
Tüzüğünde 6/B Maddesi'nin 2., 6. Ve 7.bendi gereğince haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.

ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ
MADDE 7:

A. Üyelerin Hakları:
Spor Kulübü üyelerinin, genel kurula iştirak etmek, Spor Kulübü organlarına seçilmek ve seçmek, Spor Kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarında faal sporcu olarak spor yapmak, Spor Kulübünün her türlü sosyal ve sportif tesislerinden, Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği program ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ve eşit ölçüde yararlanma hakları vardır.

1. Spor Kulübü Üyeleri eşit haklara sahiptirler. Spor Kulübü Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz
2. 6/B kapsamı dahilinde haklarında kesin çıkarma kararı olan kişiler dışında başka sebeplerle üyelikten çıkarılan kişi Genel Kurul'a müracaat ederek tekrar üyeliğe alınması talebinde bulunur. Bu kişi hakkında Genel Kurul' un vereceği karar kesindir.
3. Tüzel kişi üyeliklerin sosyal ve sportif tesislerden yararlanma hakkı, sadece tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı tarafından şahsen kullanılabilir. Tüzel kişi üye, kendi mensupları içinden bildireceği en fazla 4 kişinin daha tesislerden yararlanmasını yazılı olarak talep etmesi halinde bu kişilerin yararlanacakları sportif faaliyetlerin aidatları yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

B. Üyelerin Görevleri:
1. Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler. Tüzükte yer alan aidat ödemesinin yanı sıra spor kulübü organları tarafından belirlenen diğer mali yükümlülükleri zamanında
yerine getirmek.
2. Spor kulübünün faaliyet sahasına giren spor dallarından hangisinde veya hangilerinde faaliyet göstereceğini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.
3. En az bir spor dalında faaliyet göstermek. Yönetim Kurulu’nun o spor dalı ile ilgili olarak tespit etmiş olduğu sportif aidatı her yıl peşin ödemek.
4. Sosyal ve sportif tesislerin inşaatı ve geliştirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen katkı payını her yıl iki taksitte ödemek.
5. Birden fazla spor dalında faaliyet gösterildiği takdirde, her spor dalının sportif aidatını ayrı ayrı ve her yıl peşin ödemek.
6. Faaliyet gösterdiği spor dalında Spor Kulübü düzenlenen veya katılınan yarışmalara, geçerli bir engeli olmadıkça, mutlaka katılmak. (Spor Kulübü üyeleri, Spor Kulübünün
faaliyet sahasına giren spor dallarında düzenlenen fakat Spor Kulübünün temsil edilmediği resmi veya özel yarışmalara, Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın, başka bir Spor Kulübü
veya kuruluş adına katılamazlar. Spor Kulübünün iştirak etmediği resmi veya özel yarışmalarda Spor Kulübü adını kullanarak yer alamazlar.)
7. Spor Kulübü tarafından düzenlenen veya iştirak olunan takım yarışmalarında üyeler, alacakları kupa ve ödülleri Spor Kulübü müzesinde muhafaza edilmek üzere Spor Kulübüne vermek zorunluluğundadır.
8. Spor Kulübü üyeleri, ancak Spor Kulübünün açık bir menfaati olduğu hallerde Spor Kulübü ile ticari ilişkiye girebilirler.
9. Üyeler Spor Kulübüne ait spor araç ve gereçleri ile Spor Kulübü mallarını en iyi bir şekilde muhafaza etmek ve Spor Kulübünü maddi zarara sokmamakla yükümlüdür.
10. Üyeler Spor Kulübü tüzüğüne ve Yönetim Kurulu’nun tüzüğün verdiği yetkilere dayanarak çıkaracağı yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunamazlar.
11. Üyeler Spor Kulübü içinde, Spor Kulübünün ana gayesi ile bağdaşmayacak davranışlarda veya 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu’nun yasakladığı faaliyetlerde ve durumlarda bulunamazlar.
12. Üyeler gerek Spor Kulübü içerisinde ve gerek Spor Kulübü dışında Spor Kulübünün manevi şahsiyetini veya Spor Kulübünün organlarının onurunu rencide edecek veya Spor Kulübünün manevi menfaatleri ile bağdaşamayacak konuşma veya yayınlar yapamazlar.
13. Üyeler gerek Spor Kulübü içerisinde ve gerek Spor Kulübü dışında veya spor yarışmalarında spor ahlaki ve sportmenlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunamazlar.
14. Üyeler Spor Kulübü içerisinde veya dışarıda Spor Kulübü üyeleri arasındaki sosyal dayanışma, sevgi ve ahengi bozan ve diğer bir Spor Kulübü üyesinin onurunu küçültücü hareketlerde bulunamazlar.
15. Spor Kulübünün katıldığı spor yarışmalarında, lisanslı sporcular Spor Kulübü adına bu müsabakalara iştirak ederler ve bu sporcular Spor Kulübünün tesislerinden Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmelik çerçevesinde faydalanırlar.
16. Üyeler, Spor Kulübü düzenine uymak ve Spor Kulübüne sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, Spor Kulübünün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
17. Üyelikten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu her sürenin ödentisini vermek zorundadır. Ödentisini vermeden ayrılan veya çıkarılan üyenin birikmiş ödentileri hukuki
yollarla tahsil edilir.
18. Spor Kulübünden çıkan veya çıkarılan üyenin Spor Kulübü mal varlığında herhangi bir hakkı yoktur ve hak iddia edemez. Geçmişte ödemiş olduğu giriş aidatı, üye aidatı, katkı payı, bağış ve diğer ödentilerini geri isteyemez.
19. Hiçbir Spor Kulübü üyesi, Spor Kulübü ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
20. Toplantıda hazır bulunan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, Spor Kulübü içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

ÜYELERİN SPOR KULÜBÜNE KARŞI MALİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8:

1. Spor Kulübüne üye olacaklar için giriş aidatı tutarını Yönetim Kurulu belirler. Eşlerden biri Spor Kulübüne üye ise diğer eş Spor Kulübü üyesi olmak için giriş aidatı olarak bu miktarın yarısını öder. Üye çocuklarının ve Spor Kulübü üyesi olmayan üye eşlerinin Spor Kulübü tesislerinden ne şekilde istifade edeceklerini ve bunun aidatını Yönetim Kurulu belirler.
2. Spor Kulübü üyeleri, yıllık aidatı (eşlerden her ikisi de Spor Kulübü üyesi ise, bir eş bu miktarı tam, diğer eş ise 1⁄2 olarak öder) Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilmiş sportif aidatlardan yaptığı spor veya sporlara ait olanı ve sosyal ve sportif tesislerin inşaatına ve geliştirilmesine katkı payını ödemekle yükümlüdür. Aidat ödentilerini 5/C maddede belirtilen zamanda ödemeyen üyelerimizin aidat ödentileri, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, 31 Temmuz ile bir önceki yılın Aralık ayında açıklanan, Tüketici Fiyatları Genel İndeksi artış oranı uygulanarak tahsil edilir.
3. Yıllık aidat ile sportif ve sosyal tesislerin inşaat ve geliştirilmesine katkı payı ödemeleri Ocak ve Temmuz ayları içinde iki eşit taksitte, faaliyette bulunulacak spor dalı veya dallarına ait sportif aidat ödemeleri, Ocak ayı içinde peşin ödenir
4. Sağlık nedenleriyle veya görevleri dolayısıyla aktif spor yapmasına imkan olmayan üye veya üye eşlerinden, Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde, her yıl en az bir spor dalı için yatırmak zorunda oldukları sportif aidat alınmaz.

SPOR KULÜBÜNE KARŞI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMEYEN ÜYELERE UYGULANACAK YÖNTEM
MADDE 9:

Bir hesap dönemi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyenin, Spor Kulübüne beyan etmiş olduğu adresine taahhütlü mektup gönderilerek, yükümlülüğünü yerine
getirmediği takdirde, hakkında tüzüğün 6/B. maddesinin 3. Bendi uygulanarak, üyelik kaydının kapatılacağı ihtaren bildirilir.

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde veya tebligat yapma olanağı bulunamamışsa borcun ödenmesi gereken dönemin son gününden itibaren 30 gün içinde borcunu tamamen ödemeyen üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır.

Kaydı kapatılan üye bir yıl (Bu süre Yönetim Kurulu kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilir.) içinde başvuruda bulunduğu takdirde eski borcunu aradan geçen süre içinde üyeliği kapatılmasaydı ödeyeceği miktarı ve geçen zaman için Yönetim Kurulunun belirleyeceği farkı ödeyerek üyelik hakkını tekrar kazanır.

Kaydı kapatıldıktan sonra Yönetim Kurulu’nun koyduğu süre içinde başvuruda bulunmayanlar, bu süre geçtikten sonra, ancak giriş aidatı ve diğer yükümlülükleri yerine getirerek, yeniden üye olabilirler. Her üye Spor Kulübüne adres bildirmek ve değiştiği takdirde yazılı olarak haber vermekle yükümlüdür. Adres bildirilmemesi veya değişikliğinin haber verilmemesi nedeniyle üyenin yapılacak tebligatları alamamasından doğacak mağduriyetin sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

ÜYELİĞE ALINIŞ ŞEKİL VE ŞARTLARI
MADDE 10:

Spor Kulübüne üye olacak kişinin başvuru formlarını eksiksiz doldurmuş, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş ve iki Spor Kulübü üyesinin formlardaki imzalarıyla Spor Kulübü aday üyeliği için Yönetim Kuruluna önerilmiş olması gerekir.

Aday üyelik önerisi Yönetim Kurulunda görüşülür. Aday, üyeliğe kabul edilmezse, Yönetim Kurulu red sebebini bildirmek zorunda değildir. Adaya üyeliğinin kabul edilmediği bildirilerek ödemeleri iade edilir. Üyeliğe kabule mani bir neden yoksa adayın üyeliği ilan edilmek üzere 15 gün askıya çıkarılır. Askı süresi içinde Spor Kulübü üyelerinden bir itiraz gelmediği takdirde 15. gün sonunda üyeliğe kabul kesinleşmiş olur. Üyeliğe itirazlar Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir. Yönetim Kurulu üyelik başvurularını 30 gün içinde neticelendirir.

SPOR KULÜBÜNÜN ORGANLARI
MADDE 11:

Spor Kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir:
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. Onur Kurulundan ibarettir.
a- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimlerinde, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’na aday olmak isteyen üyeler, başkan ve asıl ve yedek üyelerden oluşturulacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu listelerini ilgili kişilerin kısa öz geçmişlerini, ve derneğe aidat ve başka nam altında borcu olmadığına ilişkin belge, öğrenim belgesi ve sabıka kaydından oluşan dosyasını Genel Kurul 1. Toplantı tarihinden en az 1 hafta önce, Onur Kurulu’na yazılı olarak sunulacaktır. Bu aday listesinde yer alan başkan ve üyelerin, Spor Kulübü üyeliği 3 yıldan az olmayacak, spor kulübüne aidat ve başka nam altında borçları olmayacak, herhangi bir şekilde yönetim görevini ifasını engelleyecek bir yasal engeli bulunmayacaktır.

b- Genel Kurul tarafından Spor Kulübü organlarından birine seçilen üye diğer bir organda aynı zamanda görev alamaz. Birden fazla organa seçilen üye bunlardan birini tercih ederek, 3 gün içinde Genel Kurul Başkanı’na bildirmek mecburiyetindedir. Bu bildiriyi yapmadığı takdirde en çok oy aldığı organa seçilmiş olur.

c- Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

d- 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

e- Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

f- 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANTI ZAMANI VE YERİ
MADDE 12:

a. Genel Kurul Spor Kulübünün en yüksek organıdır. Genel Kurul toplantılarına, Spor Kulübüne karşı Genel Kurulun ait olduğu ve daha önceki dönemlere ait mali yükümlülüklerini tüzükte belirtilen şekilde yerine getirmiş üyeler katılabilirler.

b. Spor Kulübünün hesap dönemi, her yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında Yönetim Kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, hesap dönemi bitimindeki Ocak ayı içinde yapılır. Spor Kulübü organlarında görev alacakların seçimi üç yılda bir yapılır. Seçim yapılmayan yıllarda toplanan Olağan Genel Kurul toplantılarında bütçe tetkik edilir ve onaylanır.

c. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir.

GENEL KURULUN ÇAĞRI USULÜ VE TOPLANTI ŞEKLİ
MADDE 13:

a. Yönetim kurulu, Spor Kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

b. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Spor Kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

c. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

d. Bütün yazı ve ilanlarda Yönetim Kurulu yıllık faaliyet ve gelir gider raporları ile Denetim Kurulu raporunun Spor Kulübü merkezinde üyelerin incelemelerine hazır olarak bulundurulduğu belirtilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE 14:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ GERİ BIRAKILMASI
MADDE 15:

Genel Kurul Toplantısının herhangi bir nedenle geri bırakılmasının gerekmesi halinde, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Geri bırakılan toplantının iki ay içinde yapılması zorunludur. Geri bırakılan toplantının yeniden yapılma ilanı için, tüzüğün 11., 12. Ve 13. madde hükümleri tekrar uygulanır. Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 16:

Aşağıdaki hallerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya davet edilir.
1. Spor Kulübü üyelerinin beşte birinin yazılı başvuruları üzerine.
2. Başkan veya Yönetim Kurulunun istifa etmesi halinde yeniden seçime gitmek için.
3. Denetleme Kurulunun yazılı isteği üzerine.
4. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
5. Spor Kulübünün Yönetim Kurulu dışındaki seçilmiş organlarında üye sayısının, yedek üyelere rağmen, toplantı yeter sayısının altına düşmesi veya bu organlardaki üyelerin toptan istifaları halinde, bu organların yeniden seçiminin yapılabilmesi için.
Yönetim Kurulu yukarıdaki hallerde bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı daveti yapmakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu bu görevini yerine getirmezse, Denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunmuş üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, Spor Kulübü üyelerinden üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA UYULACAK GÖRÜŞME USULÜ
MADDE 17:

a. Genel Kurul toplantıları Spor Kulübü Başkanı’nın, onun bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına sahip üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş listede, adlarının karşısını imza ederek, toplantı salonuna girerler.
Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlandığı takdirde, bu durum bir tutanakla tespit edilir.
b. Açılış konuşmasından sonra açık oyla Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapılır. Genel Kurul Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katipten oluşur.
c. Toplantının yönetimi toplantı Divan Başkanına aittir. Toplantı tutanağını divan katipleri tutarlar. Bu tutanaklar toplantı divan başkanı ve üyeleri tarafından birlikte imzalanır.
d. Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin, gündeme konarak görüşülmesini istediği
konuların, gündeme ilavesi zorunludur.
e. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
f. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
g. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
h. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
ı. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının
etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde,
elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki
sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18:

a. Spor Kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
b. Gerektiğinde Spor Kulübü tüzüğünü tamamen veya kısmen değiştirmek.
c. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve bu kurulların ibra edilip edilmemelerini oylamak ve karar altına almak
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e. Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
f. Spor Kulübünün bir başka Spor Kulübü ile birleşmesine karar vermek.
g. Spor Kulübü amacına uygun olmak kaydıyla spor tesisleri veya sosyal tesisler kurmak veya mevcutları değiştirmek ve büyütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
h. Spor Kulüpleri ile ilgili tüm yasa metinlerde ve bu tüzükte Genel Kurul tarafından yapılması belirtilmiş bütün görevleri ve görüşmeleri yapmak ve bu konuları karara bağlamak.
ı. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.
j. Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.
k. Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.
l. Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
m. Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.
n. 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.
o. Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
p. Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.
r. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
s. Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.
ş. Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.
t. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
u. Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL KURUL KARARLARINDA ARANACAK YETER SAYI:
MADDE 19:

Genel Kurulda kararlar, aşağıda belirtilen iki konu haricinde, oy çokluğuyla alınır.
1. Spor Kulübü adına taşınmaz mallar satın almak veya mevcut taşınmazları satmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
2. Spor Kulübünün feshi veya isminin değiştirilmesi veya bir başka Spor Kulübüyle birleşmesi konularının karara bağlanması.

Yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerde bahsedilen konuların Genel Kurulda görüşülebilmesi için Toplantı Gündemine önceden konmuş ve ilan edilmiş olması zorunludur.

Bu konuların Genel Kurulda ele alınabilmesi için 1. Toplantıda Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’unun toplantıya katılmış olması, kabulü için ise toplantıya katılan üyelerin 2/3’unun kabul oyu gereklidir.

Eğer birinci toplantıya, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’u katılmaz ve toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ve toplantı katılan üyelerle açılır. Ancak yukarıdaki önerilerin ikinci toplantıda kabulü için de toplantıya katılan üyelerin 2/3’unun oyu şarttır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ, YETKİ DAĞILIMI , GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ
MADDE 20:

A. Seçim, Görev Bölümü, Yetki Dağılımı ve Çalışma Yöntemi:
Yönetim Kurulu için bir Başkan, yedi Asıl Yönetim Kurulu Üyesi ve beş Yedek Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan liste Genel Kurul tarafından gizli oyla; oylamaya sunulan Başkan ayrı, asıl üyeler ayrı, yedek üyeler ayrı olarak seçilirler.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na 3 (Üç ) ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifası, sağlık ve benzeri bir sebeple görevinden ayrılması ya da Yönetim Kurulu’nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında Spor Kulübü Başkanı ile yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. İstifa etmemiş yönetim kurulu üyeleri, seçimli olağan genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Her ne sebeple olursa olsun, Spor Kulübü Başkanlığının boşalması halinde, Spor Kulübünü; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar II. Başkan temsil ve idare eder.

Seçimli Genel Kurul Toplantısına 3 (Üç) aydan fazla bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu Başkanının istifası, sağlık ve benzeri bir sebeple görevinden ayrılması, ya da Yönetim Kurulu’nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi halinde yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır.

Seçimli Genel kurul Toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu asil üyeleri arasından; bir ikinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir Muhasip Üye, bir Tenis Şube Kaptanı, bir Eskrim Şube Kaptanı, bir Dağcılık Şube Kaptanı, bir Sportif Oyunlar Şube Kaptanı seçilir. Bir üye birden fazla göreve seçilebilir.

Yönetim Kurulu Asil Üyelerinden herhangi birisinin, istifası veya görevini sürdürmesi ile ilgili yasal bir engelinin ortaya çıkması halinde en fazla oy almış yedek üye onun yerine göreve çağrılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeret bildirmeden katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği, Yönetim Kurulunun karar alması halinde düşer.

Yetki Dağılımı:

1. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar.
2. Yönetim Kurulu Başkanı gerek Spor Kulübü ve gerek Yönetim Kurulu adına, Spor Kulübünü resmi veya özel gerçek ve tüzel kişilere, daire ve kurullara karşı temsil yetkisine sahiptir.
3. Spor Kulübünü mali sorumluluk veya herhangi bir yükümlülük altına sokacak sözleşmelerde ve para ile ilgili işlemlerde Başkan, onun olmadığı hallerde yerine İkinci Başkan, her ikisinin yokluğunda yerlerine Genel Sekreter ile her durumda mutlaka Muhasip Üyenin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.
4. İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda ona vekalet eder ve onun sorumluluğu altındaki işlerin yürütülmesini sağlar.
5. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun aldığı sosyal ve idari içerikli kararların yerine getirilmesini takip eder. Üye kayıtlarının düzgün tutulmasını ve personelin çalışmasını denetler.
Spor Kulübü işlerinin daha iyi yürütülmesi ve sosyal tesislerin iyi işletilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlar. Üyelere yönelik sosyal ilgi ve dayanışmayı güçlendirici etkinlikler düzenler. Spor Kulübü üye ve sporcularının elde ettiği dereceler için bir onur sicili, kupa ve ani armağanlar için müze düzenler. Gerekli gördüğü hallerde bu işler için komiteler kurar.
6. Muhasip Üye Spor Kulübün mali işlemlerini yürütür. Yasal defterlerin kanun ve usullere uygun tutulup tutulmadığını, üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediklerini denetler. Hesap dönemi sonunda mali durumu gösterir hesap raporu ile bütçe tasarısı hazırlar. Spor Kulübünün nakit varlığı bankaya yatırılır. Bankalardan para, Yönetim Kurulu Başkanı, onun olmadığı hallerde yerine İkinci Başkan, her ikisinin yokluğunda yerlerine Genel Sekreter ile her durumda mutlaka Muhasip Üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Spor Kulübü tahsilatları, yasal olarak belirlenmiş alındılarla yapılır.
7. Spor Kulübünün faaliyet alanına giren spor dallarını yürütmekle görevli olan dört Şube Kaptanı, kendi sorumlulukları altındaki spor faaliyetlerini, tüzük hükümleri ve Yönetim Kurulu program ve yönetmelikleri çerçevesinde, üye ve sporcuların en iyi yararlanabilecekleri şekilde yürütürler.
8. Yönetim Kurulu, işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için aşağıdaki Komiteleri oluşturabilir. Bu komitelerden sporla ilgili olanlar, ait oldukları spor dalının Şube Kaptanının, sosyal ve kültürel amaçlı olanlar, Genel Sekreter’in başkanlığı ve sorumluluğu altındadırlar.
Bu komiteler:
a. Tenis Komitesi.
b. Enternasyonal Yarışmalar Komitesi.
c. Eskrim Komitesi.
d. Dağcılık Komitesi.
e. Sportif Oyunlar (Basketbol, Masa Tenisi) Komitesi.
f. Sosyal Çalışmalar Komitesi.
g. Müze Komitesi.

Bu komiteler seçildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde program ve bütçelerini hazırlayarak, Yönetim Kuruluna sunarlar. Bu program ve bütçeler Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi veya Spor Kulübü Üyesini görevlerinde yardımcı olmak ve komite çalışmalarına katılmak üzere komitelerde görevlendirebilir.
Komitelerde kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşit oy çıkması halinde, komite başkanının oyu iki sayılır. Komite kararları, düzenli olarak komite karar defterine işlenir. Yönetim Kurulu her zaman komite kararlarının uygulanmasını veto etmek ve komiteleri kapatmak hakkına sahiptir.
9. Yönetim Kurulu istediğinde Spor Kulübünü temsil görevini üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye verebilir.
Bu yetkiyi aynı usulle geri alabilir.

B. Görev ve Yetkiler:
1.
Yönetim Kurulu Spor Kulübü yürütme organıdır. Yasalar ve tüzük hükümleri çerçevesinde Spor Kulübünü yönetir.
2. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
3. Spor kulübü tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak.
4. Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek.
5. Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
6. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.
7. Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.
8. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
9. Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.
10. Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek.
11. Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.
12. Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.
13. Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
14. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
15. Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
16. Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek,
17. Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
18. Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.
19. Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.
20. Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.
21. Sponsorluk anlaşmaları yapmak.
22. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 21:

Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplantı yapar. Toplantının açılabilmesi için gereken üye yeter sayısı Başkan dahil beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşit oy çıkması durumunda Başkanının oyu iki sayılır.

DENETLEME KURULU SEÇİMİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 22:

Denetleme Kurulunun üç asıl ve üç yedek üyesi vardır. Bunlar Genel Kurul tarafından gizli oyla ve asiller ayrı yedekler ayrı olarak seçilir. Denetleme Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu karar defterini ve hesaplarını, Spor Kulübü defter ve kayıtlarını dilediği zaman denetleme yetkisine sahiptir. Denetlemelerin arasının altı ayı geçmemesi zorunludur. Denetleme Kurulu, her yıl Ocak ayında yapılan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulunun bir yıllık çalışmaları ve hesapları hakkında yazılı rapor sunmakla yükümlüdür.

Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı istemeye yetkilidir. Böyle bir gerek görmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul yapılması için tespit ettiği gerekçeleri ve toplantı isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu bu isteği 30 gün içinde yerine getirmezse, Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurarak hakimin atayacağı üç Spor Kulübü üyesinin Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırmasını sağlamakla görevlidir.

Denetleme Kurulu’na seçilen asıl üyelerden herhangi birisinin istifası veya yasal nedenlerden dolayı, görevini sürdürmesine olanak kalmaması halinde, yerine en çok oy almış yedek üye göreve çağırılır. Denetleme Kurulu asil üyeliklerinden üçünün de istifa nedeniyle boşalması halinde, Kurul toptan istifa etmiş sayılır ve yeni Denetleme Kurulu seçilebilmesi için Olağanüstü Genel Kurul’a gidilir.

ONUR KURULU
MADDE 23:

Onur Kurulu’nun beş asıl ve iki yedek üyesi vardır. Bunlar Genel Kurul tarafından gizli oyla ve asiller ayrı yedekler ayrı olarak seçilir. Onur Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

Onur Kurulu Asil Üyeleri kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör Üye seçerler. Kurul toplantılarını Başkan, onun olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı yönetir.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun yazılı isteği üzerine toplanır.

Kurul üyelerinden birinin istifası veya yasal nedenlerle görevini sürdürme olanağının kalmaması halinde en fazla oy alan yedek üye onun yerine göreve çağrılır.

ONUR KURULUNUN GÖREVİ:
-
Spor Kulübünün yararları ve yönetimi konusunda Yönetim Kurulunca talep edildiği takdirde, tavsiye niteliğinde raporlar vermek ve gerekli hallerde tüzük hükümlerini yorumlamak.
- Spor Kulübü tüzüğüne aykırı hal ve harekette bulunan üyeler ve sporcuların durumlarını değerlendirmek, gerekli disiplin soruşturmasını yapmak ve karar verilmesine yardımcı olması
amacıyla Yönetim Kurulu’na ön rapor hazırlamak.
- Genel Kurul seçimli yıllarda Yönetime aday olmak isteyen ve madde 12’ de belirtildiği şekilde bir listeyle Onur Kurulu’na başvuran, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek listelerini, Genel Kurul’ a sunmak ve bu konuyla ilgili sekretarya görevinin yürütülmesini sağlamak.

SPOR KULÜBÜNÜN GELİRLERİ
MADDE 24:

Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:
a. Yeni üye olacaklardan alınacak giriş aidatı.
b. Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat.
c. Üyelerin ödeyeceği sportif aidat.
d. Üyelerin ödeyeceği sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katkı aidatı.
e. Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerden elde edilecek bağışlar.
f. Spor Kulübü sosyal tesislerinin işlettirilmesinden elde edilecek gelirler.
g. Sponsorluk gelirleri
h. Sporcu transferlerinden alınan ücretler
ı. Sporcu yetiştirme tazminatları
i. Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler
j. Faaliyetlere katılım bedelleri
k. Müsabaka hâsılatları
l. Yayın gelirleri
m. Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler
n. Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler
o. Reklam gelirleri
p. Kira gelirleri
r. Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri
s. Bağış ve yardımlar
ş. Spor dışı faaliyetlere ait gelirler
t. Finansman gelirleri
u. Öz sermaye katkıları
ü. Yasal mevzuat uyarınca Spor Kulüplerinin elde etmesinde veya kabul etmesinde sakınca bulunmayan diğer gelirler.

SPOR KULÜBÜNÜN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 25:
DEFTER TUTMA ESASLARI

Spor kulübü; iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
Spor Kulübünde, işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin 500 Bin TL’nı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter
tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Spor Kulübünün ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USÜLÜ
Spor Kulübünün defter ve kayıtları Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER
Spor Kulübünde, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Spor Kulübüne üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Spor Kulübüne ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıtları düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Spor Kulübü adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
7- Onur Kurulu Karar Defteri: Onur Kurulu toplantılarında alınan kararlar, tarih ve sıra numarası belirtilerek bu deftere yazılır. Kararların altı Onur Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6, 7 nci alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ:
Spor Kulübünde tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık)" İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

SPOR KULÜBÜNÜN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
MADDE 26:
GELİR VE GİDER BELGELERİ;

Spor Kulübünün gelirleri, " Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Spor Kulübünün gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi
belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Spor Kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Spor Kulübünün, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi
kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için " Gider Makbuzu" düzenlenir.
Spor Kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri " Aynı Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Aynı Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri:
Spor Kulübünün gelirlerinin tahsilinde kullanılacak " Alındı Belgeleri" yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Spor Kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi:
Spor Kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden " Yetki Belgesi" Spor Kulübü tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Spor Kulübü yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili birimine bildirilir.
Spor Kulübü adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve şair hususlarda Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, Spor Kulübü tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

SPOR KULÜBÜNÜN BÜTÇESİ
MADDE 27:

Spor Kulübünün para ile ilgili bütün işleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bütçeye göre, tüzük hükümlerine ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uygun olarak, Muhasip Üye
tarafından yürütülür. Spor Kulübü bütçesi, her yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar. Bütçede, Spor Kulübünün faaliyet sahasına giren tüm spor dalları ve Spor Kulübünün sosyal ve sportif tesisleri için, ayrı ayrı gelir ve gider fasıllarına yer verilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, bütçe fasılları arasında aktarma yapma yetkisine sahiptir.

SPOR KULÜBÜ BÜTÇESİNİN GENEL ESASLARI
MADDE 28-

(1) Bütçe; spor kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.
(2) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.
b) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.
c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
d) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
MADDE 29-

(1) Spor kulübü bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Yönetim Kurulu, spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.
b) Spor kulübü tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.
c) Spor kulübünün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

BÜTÇENİN UYGULANMASI
MADDE 30-

(1) Spor Kulübü bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Spor Kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.
b) Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.
c) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.
ç) Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

BEYANNAME VERİLMESİ
MADDE 31:

Spor kulübü, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 32:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren " Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-
Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Spor Kulübü tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Spor Kulübünün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde" Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Spor Kulübü tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi " iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine
bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Spor Kulübünün görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği " Proje Bildirimi" ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Spor Kulübü merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Spor Kulübünün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler " Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında Spor Kulübü organlarında meydana gelen değişiklikler " Spor Kulübü Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Spor Kulübü tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

SPOR KULÜBÜNÜN İÇ DENETİM ŞEKLİ
MADDE 33:

Spor Kulübünün iç denetim şekli 7405 sayılı Kanunu ve Spor Kulübü Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından 6 ay aralıklarla yapılır. Ancak Spor Kulübü Tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan hallerde bu eksikliği tamamlamak üzere üyelerle Spor Kulübü organları ve görevlilerine tüm Spor Kulübü faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp Genel Kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Bu yönetmeliğin çıkarılmasında Yönetim Kurulunun ve üyelerin görüşleri istenir.

SPOR KULÜBÜNÜN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 34:

Spor Kulübü amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Spor Kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Spor Kulübünü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 35:

Tüzük değişikliklerine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurulun gündeminde yer almamışsa, Genel Kurulda bulunan üyelerin 1/5'inin isteği üzerine gündeme alınır ve genel kurulda 2/3'unun kabulü ile istenen madde değiştirilebilir veya yeni madde eklenebilir.

SPOR KULÜBÜ MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 36:

Spor Kulübü Müdürlüğü, Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına uygun olarak, Spor Kulübünün her türlü faaliyetini, Yönetim Kurulu adına yürütür. Görevini yerine getirirken, müdürlüğe karşı gösterilecek direniş ve diğer zorluklar, Yönetim Kuruluna karşı yapılmış sayılır ve ona göre değerlendirilir.
Spor Kulübü Müdürlüğü, Genel Sekreterin denetim ve sorumluluğunda çalışır.

ÜYENİN İZİNLİ SAYILMASI
MADDE 37:

Öğrenim dolayısıyla bir yıldan az olmamak üzere yurt dışında ikamet etmek zorunda olan üye, bu durumunu belgelemek koşuluyla, Yönetim Kuruluna başvurarak, izinli sayılmasını isteyebilir. Yönetim Kurulunun bu isteği kabul edebilmesi için, izinli sayılmak isteyen üyenin, izin başvurusu tarihine kadar, Spor Kulübüne karşı her türlü mali yükümlülüğünü yerine
getirmiş olması gereklidir.
İzinli sayılma süresi bir yılı geçemez. İzinli sayılma süresinin uzatılması için, izinliliğe neden olan durumun, bir yılın sonunda halen devam ettiğinin belgelenmesi gerekir.
Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan üye, herhangi bir aidat ödemez. İzinli sayılan üyenin, izinli sayıldığı süre içinde Genel Kurul toplantılarına katılma, Spor Kulübü organları için seçme ve seçilme hakkı yoktur.

SPOR KULÜBÜ ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN DEVİR VE TESLİM İŞLEMLERİ
MADDE 38:

Seçim yapılan Genel Kurul toplantılarının kesin sonuçları, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenen tutanakla bildirildiği andan itibaren yedi gün içerisinde, Spor Kulübü organlarına yeni seçilen üyelerle, o zamana kadar görev yapmış üyeler arasında, görev devir ve teslimi yapılır. İşlem, bir tutanakla belgelenip, ilgililerince imzalanır. Durum ait olduğu
organın karar defterine işlenir.

SPOR KULÜBÜNE ÜCRET KARŞILIĞI BİR HİZMET VEREN ÜYENİN DURUMU
MADDE 39:

Spor Kulübünde ücret karşılığı bir görev kabul eden üye, bu görevini sürdürdüğü sürece, üyelik haklarından faydalanamaz.
Genel Kurul toplantılarına üye olarak katılamaz, Spor Kulübü organları için seçme ve seçilme hakkından yararlanamaz.

ONUR SİCİL DEFTERİ
MADDE 40 :

Spor Kulübünün katıldığı sportif veya kültürel yarışma ve etkinliklerde, Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat çapında, ferdi veya takım halinde, derece elde eden sporcu veya üyeler
için, bir onur sicil defteri düzenlenir.
Bu defterin düzenlenmesi ve muhafaza şeklinin belirlenmesi Genel Sekretere aittir. Genel Sekreter isterse, bu işi kendisine bağlı olarak kuracağı bir Müze Komitesi eliyle yürütebilir.

FESİH VEYA MAHKEME KARARIYLA KAPATILMA HALİNDE YAPILACAK
İŞLEM-TASFİYE
MADDE 41 :

Spor Kulübünün, Genel Kurul tarafından, 7405 sayılı kanun hükümlerinde belirtilen usule uygun olarak feshine karar verilmesi halinde veya 7405 sayılı kanununda gösterilen nedenlerden dolayı, mahkeme kararıyla Spor Kulübünün kapatılması hükme bağlandığı takdirde;
a- Genel Kurul tarafından Spor Kulübünün bütün hesapları çıkarılarak borçları ödenir.
b- Yine Genel Kurul kararıyla, Spor Kulübünün taşınabilir ve taşınmaz tüm mal varlığı, başka bir spor kulübüne/vakfına devredilir.

Genel Kurul bu madde kapsamında tanımlanan bütün işlerin kararlarını, 7405 sayılı kanununda belirlenen toplantı ve karar yeter sayısıyla alır.
Tasfiye işlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Spor Kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Spor Kulübü
adında “Tasfiye Halinde Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Spor Kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Spor
Kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Spor Kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor Kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Spor Kulübünün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Spor Kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Spor Kulübü merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Spor Kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyelerisaklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TASFİYE İŞLEMLERİ:
MADDE 42-

(1) Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında
“Tasfiye Halinde Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.
(2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.
(3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
(4) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
(5) Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

SPOR KULÜBÜNÜN İKTİSADİ İŞLETME AÇMASI
MADDE 43:

Spor Kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere iktisadi işletmeler tesis edebilir. Bunları bizzat işletebileceği gibi üyeleri eliyle de işletebilir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 44 :

Kırkdört ana maddeden oluşan iş bu tüzük, Spor Kulübü Genel Kurulunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Spor Kulübü tüzüğünde düzenlenmemiş konularda 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır.

Prof. Dr. Mehmet Emin TINAZ
Başkan

Nilgün KRATZER
Genel sekreter

Hasan KARA
Muhasip Üye

Işık TOK
Yön. Kur. Üyesi

 

 

 

 

Nureddin CAKCAK
Yön. Kur. Üyesi

Kadriye ÖZCANOĞLU
Yön. Kur. Üyesi

HAKAN ULUSALOĞLU
Yön. Kur. Üyesi